könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2018. július 30., hétfő

Programjaink a héten


2018. augusztus 1-jén (szerdán) 10.00 - 11.30 között kézműves foglalkozás lesz gyermekeknek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárában (Győr, Herman Ottó u. 22., földszint). Ez alkalommal állatfigurás kulcstartót készíthetnek az érdeklődők.
A program látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni személyesen vagy a 96/516-677-es telefonszámon lehet.

2018. július 26., csütörtök

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 16. rész

Ecker János színházi naplói (1841-1849)


A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösség Tér muzeális gyűjteményének köteteit bemutató sorozatunk előző két részében a győri lokálpatrióta Ecker János (1788-1852) kortörténeti naplóit (1847-1850) és az azokba bekötött Streibig nyomtatványokat mutattam be. Ecker János magánemberként azonban színházrajongó is volt, valamint városi tisztségviselőként színházzal kapcsolatos pozíciókat is betöltött Győr városában. Az 1841 és 1849 közötti időszakról maradtak fenn ún. színházi naplói, amelyeket Theaterkritik címmel is emlegetnek.

Győr kedvező földrajzi, gazdasági és társadalmi helyzetéből fakadóan a 18. század folyamán megjelentek a városban a német nyelven játszó vándortársulatok. Az első adat 1742-ből származik. A város első állandó színházépületét 1798-ban építették. Magyar nyelven játszó színtársulat Győrben először 1811-ben tartott magyar nyelvű előadást. Ezt követően egészen 1885 novemberéig a győri lakosok egyaránt látogathattak német és magyar nyelvű előadásokat.

Ecker János életéről, Győr városában zajló eseményekről vezetett naplójába is bejegyzett színházzal foglalkozó írásokat, de külön naplót csak 1841-ben kezdett vezetni. Az utókor Ecker János német nyelven írt színházi naplói közül azonban csak két kötetbe tekinthet bele, mivel a harmadik, az 1850 és 1852 közötti évek színi eseményeiről szóló rész sajnos elveszett. Színház iránti elkötelezettségét és rajongását igazolja az a tény, hogy Pestre vagy Bécsbe is elutazott, hogy operaelőadásokat nézzen meg. Azonban nemcsak színházszerető ember volt, hanem ő maga is foglalkozott drámafordítással és -írással.

1821-től lett Győr városának színügyi megbízottja: feladatai közé tartozott a színigazgatókkal való tárgyalás, valamint a város nevében ő kötötte velük a szerződéseket is. 1833-ban Ecker javaslatára alakult meg a Theater-Verschönerungsverein (Színházszépítő Egylet), amelynek elnöke Ecker János lett. A hat éven át gyűjtött pénzből 1839-ben újult meg a színház Fruhmann Antal irányításával. A Kovács Pál által 1840-ben alapított Magyar Színpártoló Részvényes Egyesületnek pedig ellenőre volt.

1851 szeptemberében színházi cenzornak nevezték ki. Ez utóbbi tisztség az Alexander Bach belügyminiszterről elnevezett Bach-korszak hozománya volt. 1850. november 25-én adták közre a Színházi Rendtartást, azaz Theaterordnungot, mivel „a belügyminiszter felismerte azt a veszélyt, ami színjátszás részéről fenyegethette a rendszert, rendelkezései rendkívül szigorúak voltak. A Rendtartás a legkisebb kihágások esetére is pénzbüntetést, titkosrendőri felügyeletet és a cenzúrázás megszigorítását helyezte kilátásba. Nemcsak a szövegkönyveket ellenőrizték a cenzorok, hanem az előadásokon is mindig részt vett valaki. Különösen azoktól a rögtönzésektől tartottak, amelyeket az eredeti szövegkönyv nem tüntethetett fel. Ezért éber figyelemmel kísérték az egyes színpadképek beállítását, a színészek gesztusait, hanglejtését, a díszletek és a jelmezek megjelenítését, stb. Éppen ezért nem volt ajánlatos a korabeli darabokban használni az olyan fogalmakat, mint: haza, nemzet, szabadság, elnyomás, stb”. A színészektől elvárt magatartást is szabályozták, kiadva a Bühnenordnungot. Ennek a két rendeletnek a betartatása a színházi cenzorok feladata volt, Győr pedig szerencsés abból a szempontból, hogy egy színházértő és -szerető emberre bízták ezt a tisztséget. Ecker első intézkedése az volt, hogy mind a német, mind a magyar társulat vezetőjével aláírattatta a Theaterordnungot. Cenzorként Eckernek havonta kellett jelentéseket írnia.

Külön napló vezetésébe az egyéni érdeklődés mellett valószínűleg a különböző színházhoz, színházi egyesületekhez kapcsolódó tisztségei miatt kezdett. Lám Frigyes így ír Ecker Jánosról szóló könyvében: „Ecker napját lekötötte a hivatal és az élet, este a művészetnek élt. A színház tartotta fogva; ha szidta, ha ócsárolta is, mégis szerette. Színház után hazament, és ahelyett, hogy lefeküdt volna, leült az íróasztalhoz, és beszámolt saját magának az esti élvezetről vagy – sokkal többször – a méregről, amellyel a világot jelentő deszkákról etették.” Színházi naplójában Ecker a német színház 1841. és 1842. évi nyári idényét ismertette először, ezt követően az 1842/43. évi magyar szezont. Az egyes bejegyzések mindig a látott színpadi mű pontos megadásával kezdődnek. Ecker megnevezte a dráma, az opera tárgyát, leírta a tartalmát, amennyiben a mű újdonság, kritikai megjegyzéseket is tett. Ezt követően magáról az előadásról fogalmazta meg véleményét: megítélte a színészek játékát, összehasonlított a korábbi előadásokkal és azok szereplőivel. Az egyes évek végén összesítést és pénzügyi kimutatást készített, külön a magyar és külön a német színház bérleteiről, előadásairól, bevételeiről, jutalomjátékairól.

Győrben közismert tény volt, hogy Ecker színházi naplót is vezet. Másik naplójában szerepel olyan bejegyzés is, amelyben arról tudósít, hogy vendégei arra kérték, olvasson fel a korábbi évek színházi írásaiból. „Ecker János feljegyezte minden egyes színházi este történetét, még pedig nem szárazon, hanem mindig elevenen, igen ritkán lelkesen, hanem rendesen lobbanó haraggal, mérges kifakadásokkal, rettentő gúnnyal, legtöbbször nagyon elmésen, sőt kacagtatóan is. Fején találja mindig a szöget. Hogy minél jobban jellemezhessen, nem retten vissza drasztikus szavaktól sem.” Ahogy Ecker János kortörténeti naplói sem csak száraz, tényközlő bejegyzéseket tartalmaznak, úgy színházi „krónikájából” sem hiányozhatnak a különböző háttérinformációk, érdekes megjegyzések, történetek, sőt még színigazgatók és színészek magán dolgairól is írt. Egy példa a sok közül: „A negyvenes években Csacskó Imre jogtanár volt a cenzor, egy … pedáns és erkölcscsősz, aki nem engedte meg, mint ez szokás lett volna, hogy a Bécsben és Pesten már engedélyezett darabokat Győrött is játszhassák, ha előzetesen el nem olvasta azokat. Willi színigazgató egyszer négy darabot adott át neki elolvasás és jóváhagyás végett. Az egyik darabot 1845. április 23-án már elő kellett volna adni. Amikor a színigazgató a darabért Csacskó lakására ment, a házvezetőnő azt mondta neki, hogy a szigorú tanár úr elutazott, elzárta összes könyveit és írásait. Szegény Willi nagy bajban volt. Egy győri borbély felesége, akivel a tanár úr nagy barátságot tartott fenn, megtudta, hogy milyen nagy zavarban van a színigazgató. Rögtön felkereste, átadta neki a négy darab szövegkönyvét, és azt mondta, hogy a színigazgató előadhatja mind a négyet az ő felelősségére. A tanár úr adta neki olvasni, és a borbélyné nem talál azokban kivetni valót. Így történt. A szép borbélyné engedélyével került színre a kívánt darab!” Ecker ehhez az esethez azt a megjegyzést is hozzáfűzte, hogy „Sokat lehet belőle következtetni a cenzor szolidságára”.

A korszak két győri folyóiratában, mind a Vaterlandban, mind a Hazánkban szerepeltek színházi írások és kritikák, Lám Frigyes szerint azonban ezek megbízhatósága kérdéses, nem biztos, hogy mindig őszintén írták le íróik véleményüket. Lám Frigyes szerint a fentiekkel ellentétben Ecker János „kendőzetlen őszintesége, függetlensége különös értéket ad a színházi naplóknak”, amelyeknek további érdeme, hogy „a győriek szájából szedett szavakat is használ – naplóiból egész sorozatot lehetne összeállítani olyan kifejezésekből, amelyekkel a már kihalt győri német tájszólás ékeskedett”. Cenzori működése kezdetétől újabb színházi naplót vezetett, azonban sajnos ez elveszett, az akkori bejegyzéseit, cenzorságának működési mechanizmusait nem ismerhetjük meg.

Ősze Mária

Felhasznált irodalom:
Lám Frigyes: Egy győri polgár a reformkorszakban. Győr, Győri Hírlap Könyvnyomdája, 1928
http://www.pecstortenete.hu/index.php/component/content/article/101-psz1999-3/357-marfi-attila-cenzura-es-onkeny-pecs-szinpadain-az-abszolutizmus-idejen


2018. július 25., szerda

Ott leszünk a 31! fesztiválon

Horgony Irodalmi Kávéház


2018. július 28-29-én 14:30-tól 20:00 óráig a 31! fesztiválon  Irodalmi Kávéházba várják az érdeklődőket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai, ahol meglepetésekkel is készülnek a látogatóknak. Kávén kívül játékokat, könyvbörzét, programokat és helytörténeti ínyencségeket is találhatnak nálunk az érdeklődők a Zenepavilon mellett, a platánfa alatt.
A rendezvény díjtalanul látogatható.

2018. július 24., kedd

Zárvatartás
Értesítjük kedves Látogatóinkat hogy a Kisfaludy Károly Könyvtár épülete július 25.-27. között rendezvény miatt zárva tart!
A többi egységünk nyitvatartása a megszokott rend szerint alakul.
Megértésüket köszönjük!

2018. július 23., hétfő

Programjaink a héten

Tzafit Yoav


Ismét Győrbe látogat a Tzafit YoavJúlius 23-án (hétfőn) 18.30-kor aDr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Házában (Győr, Móra park 1.) lép fel a Kfar Menahem városában működő művészeti tagozatos iskola végzős táncosaiból álló együttes.
A belépés díjtalan.

Kézműves foglalkozás


Július 27-én (pénteken) 10.30-kor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Közösségi Házában (Győr, Külső-Árpád u. 6-8.) kézműves foglalkozást tartanak a MOKKA Alkotócsoport művészei. Egy könyvtárban mi mást is készíthetnének, mint egy csinos könyvjelzőt?!
A belépés díjtalan, a hozzávalókat mi biztosítjuk.

XVI. Anna-napi búcsú


2018. július 29-én (vasárnap) 16 órakor kezdetét veszi Szabadhegyen a XVI. Anna-napi búcsú. A program gazdag: színielőadások, játszóház, zenés műsorok, utcabál stb. A rendezvény helyszíne a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Háza (Győr, Móra park 1.).
A belépés díjtalan!

Ott leszünk a 31! fesztiválon


2018. július 28-29-én 14:30-tól 20:00 óráig a 31! fesztiválon Irodalmi Kávéházba várják az érdeklődőket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai, ahol meglepetésekkel is készülnek a látogatóknak.
A rendezvény díjtalanul látogatható.

2018. július 19., csütörtök

Filmajánló

John Carter unokaöccsére hagyja minden vagyonát, többek között naplóját is, melyben az ifjú Burroughs hihetetlen történeteket talál: a Mars bolygón ádáz csatájukat vívták különböző harcias fajok, akik vérre menő küzdelmet folytattak az uralkodói posztért. Ebbe a háborúba csöppent bele aztán elpusztíthatatlan hősünk, a virginiai veterán katona (Taylor Kitsch – Csatahajó).
John Carter fantasztikus lények gigászi összecsapása közepette ismerte meg igaz szerelmét, az egyik legfejlettebb marsi faj magasan képzett hercegnőjét, Dejah Thoris-t (Lynn Collins – X-Men kezdetek: Farkas). A marsi körülmények között hatalmasnak számító testi erejével lenyűgözi jövendőbeli asszonyát, még ellenségei tiszteletét is kivívja.
Ám legnagyobb ellenségüket egy titokban meglapuló (barsoom-i, azaz marsi) faj tartja az irányítása alatt, melynek vezetőjét (Mark Strong – A guardista) céljai elérésében nem rettentik el még a legkegyetlenebb módszerek sem.
Edgar Rice Burroughs 12 részes történetének (a Barsoom-ciklusnak) megírásától számítva kerek 100 évvel később, az eredeti történettől jócskán elkanyarodva tért vissza 2012-ben a John Carter mozifilm. A Disney stúdiónak köszönhetően technikai látványosságokban bővelkedő filmre számíthatnak a nézők. Andrew Stanton rendező (aki főleg animációs filmek rendezéséről ismert) alkotása 2 kategóriában is díjat nyert.
Tekintsék meg további ajánlóinkat honlapunkon is!

2018. július 18., szerda

Változások a használati szabályzatban és a díjtételekben

Ezúton értesítjük minden kedves olvasónkat és a könyvtárlátogató közönséget, hogy használati szabályzatunkban és díjtételeinkben változások történtek. Honlapunkon a könyvtárhasználati szabályzatot lecseréltük az érvényesre, a díjtételeket pedig módosítottuk. Az új információkat megtekinthetik a Szabályzatok, letöltések menü Szabályzatok, díjtételek menüpontja alatt. 
További szép nyarat kívánunk mindenkinek!

2018. július 17., kedd

Eredményhirdetés


Lezárult a Régi Győr, a Városszeretők és a Győri Szalon közös online játéka, amiben helyismeretüket tettük próbára. Július 2. és július 7. között naponta 2 városrészből 1-1 képet töltöttünk fel a Győri Szalon Facebook-oldalára, amelyeken egykori utcák, utcarészletek, terek voltak láthatók a maguk akkori formájában, stádiumában, kinézetében. A kérdés pedig mindössze ennyi volt: Hol kóborlunk pontosan a megadott városrészben? Melyik utca, tér látható a fotón?
Nagyon sokan játszottak velünk. 

A nyertesek:
Dömötör Gábor (Városszeretők Győr társasjáték)
Kleininger András (könyvcsomag)
Rákosi Tamás (könyvcsomag)
Fridrik Beáta (könyvcsomag 
És most lássuk a helyes megfejtéseket! Elfogadtunk minden olyan körülíró választ, amelyben a konkrét utca vagy tér mai vagy régebbi neve szerepelt:

Belváros: Kazinczy u.
Gyárváros: Mátyás tér
Nádorváros: Kálvária u.
Révfalu: Kálóczy tér
Szabadhegy: József Attila u.
Sziget: Márvány u.
Bácsa: Szitásdomb u.
Újváros: Kossuth Lajos u.
Adyváros: Szigethy Attila u.
Jancsifalu: Fehérvári u.
Marcalváros: Ikva u.
József Attila lakótelep: Soproni u.
Ha tetszett a játék, játsszanak velünk legközelebb is!

2018. július 16., hétfő

Programjaink a héten

Kézműves foglalkozásJúlius 18-án (szerdán) 10 órakor és 10.45-kor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gyermekkönyvtárában Barkácsolj velünk címmel kézműves foglalkozásokat tartunk. Az ügyes kezű érdeklődők ékszerdobozt készíthetnek. A hozzávalókat a szervezők biztosítják.
A programok látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni személyesen vagy a 96/516-677-es telefonszámon lehet.

2018. július 12., csütörtök

Helytörténeti kalandozások 125.


Goldmark Károly éjszakája a győri evangélikus templomban


A Bécsi kapu térről a Petőfi hídon átérve Győr Újvárosnak nevezett városrészébe érkezünk. Az északra nyúló Petőfi téren találjuk az Evangélikus Egyházközség és Püspökség hatalmas, egyemeletes, 1824-ben klasszicista stílusban emelt tömbjét. Vörösmárvány kapuján belépve, udvarán az 1785-ben épült, copf stílusú, torony nélküli evangélikus templomra találunk.


Petz Lajos Győr zenei életéről szóló könyvében olvasható, hogy az ágostai evangélikus gyülekezet első karnagya Zathureczky Sámuel volt. Utóda 1836 és 1859 között Schmidt Ede lett. Amikor 1848-ban a fiatal Goldmark Károly a soproni színház koncertmestereként a társulattal hosszabb vendégszereplésre Győrbe jött, jó barátságba került a konvent épületében lakó Schmidt családdal. Emlékek életemből című könyvében erről így emlékezett meg:

Győri tartózkodásom egész ideje során otthonos voltam az evangélikus templom kántorának házában. A Schmidt család tagjai kedves emberek voltak, a fiú derék hegedűs, a bájos leány, Paulina pedig jeles zongorista. Majdnem minden nap muzsikáltunk; a fiúhoz szívélyes barátság fűzött, a leányhoz csendes vonzódás.

1849. június 28-án, a győri csata napján Goldmark kíváncsiságból kiment a csatatérre, de csaknem rajtavesztett, a zűrzavarban alig tudott visszakeveredni a városba. Aggódott a Schmidt családért, mert a plébánia az osztrák ágyúk lővonalába esett, ezért odament, hogy megnézze, mi van velük.

Mielőtt ismét átadjuk a szót Goldmarknak, egy megjegyzés: akkoriban, a folyószabályozás előtt a Rábca a plébánia másik oldalán folyt, ott, ahol ma a Bercsényi liget van. Medrét az 1907-es szabályozáskor helyezték át.

Az evangélikus plébánia, ahol laktak, s amely közvetlenül a Rábca jobb felőli hídja mellett volt, az osztrák ágyúk lőtávolságán belül volt. Meg kellett tudnom, történt-e velük valami baj. Kimentem hát hozzájuk.

A homlokzati rész földszintjén lakott a Schmidt család. Lakásukhoz hosszú folyosón át lehetett eljutni. Belépek és mindenütt katonákat látok. Az anya fogadott, jelt adott, hogy hallgassak; mindenki jól van, de a gyerekek félelem okából lenn a folyóparton, a töltés oldalában vannak. A folyosón két osztrák katona ült – bécsi fiúk –, én melléjük ültem és ártatlanul csevegtünk. Ekkor a folyosó bejáratánál megjelent egy tiszt, kiabál és szitkozódik, hogy az embereinek még nincs boruk; a távolból ott lát engem ülve, és kiabál: „Ki az a legény ott? Mit csinál itt? Egyenruhába öltöztetni, velünk jön!” – és eltűnt.

Goldmarkot az osztrák katonai parancsnokságra hurcolták, ahol valaki azt mondta rá, hogy szidta a császárt. Már kis híján kiadták az agyonlövetési parancsot, de a hadnagy, aki civilben színész volt, kikérdezte. Goldmark szerencséjére a durva előállítás alatt megviselt ruházata láttatni engedte fekete-sárga nadrágtartóját; az őrnagy, valószínűleg azt gondolva, hogy egy rebellis magyar nem viselne az osztrák nemzeti színekben pompázó nadrágtartót, elbocsátotta. Négy fegyveres katonával kísértette vissza a plébániára, akik közül az egyik – mint útközben kiderült – Goldmark színigazgatójának sógora volt. A visszaemlékezés így folytatódott:

A plébánián Schmidték örömujjongással fogadtak, már elveszettnek hittek. Az éjszakát valamennyiökkel a templomban töltöttem. A rákövetkező reggel az osztrák katonaságot visszavonták, bevonultak az oroszok, végtelen oszlopokban láttam őket elvonulni. Leginkább katonazenéjük érdekelt, amelyben főleg lágy fafúvóhangszerek, natúrkürtök, fagottok stb. voltak.

Úgy tűnik, Goldmarkból még ilyen körülmények közepette is kibújt a muzsikus.

Az épületegyüttes ma is az evangélikus egyház tulajdona. Érdekes módon eddig semmilyen forrásban nem találkoztam azzal, hogy kapcsolatba hozták volna Goldmark történetével...


Felhasznált irodalom:
Jenei Ferenc – Koppány Tibor: Győr. Bp. Képzőművészeti Alap, 1964
Petz Lajos: Győr város zeneélete 1497–1926. Győr, 1930
Goldmark Károly: Emlékek életemből. Bp. Zeneműkiadó, 1980
A fényképeket 2008-ban készítettem.

2018. július 11., szerda

Filmajánló

Sherlock Holmes sikere után Guy Ritchie nem változtatott a jól bevált recepten, ismét egy ütős blockbustert tett le az asztalra. A viktoriánus kor újabb találkozása digitális trükkökkel. A rendező most a Holmes regények záró részének szánt, Az utolsó eset című novellát gondolta tovább. A detektívpáros egy cigány jósnővel kiegészülve a bűn Napóleonjának nevezett Moriarty professzor (Jared Harris) nyomába ered, hogy elejét vegyék a gyanús robbantási eseteknek.
Mivel minden szál a professzorhoz vezet, fél Európán át üldözik, hogy végül a detektív (Robert Downey Jr.) lehetőséget kapjon arra, hogy leszámoljon legnagyobbnak tartott ellenfelével. Mindeközben Holmes tovább „évődik” a nősülésre vágyó Watsonával (Jude Law), ráadásul Irene Adlerhez (Rachel McAdams) fűződő románca is meglepő fordulatot vesz.
A rendező továbbra sem változtatott a bevált sémán, detektívje trükközik és üt, a lényeg továbbra sem egy csavaros krimiszál aprólékos felgöngyölítése, hanem az akció és az adrenalin. Nem szépeleg, bemutatja London mocskos arcát, főszereplője deviáns oldalát, Holmes drogoktól szétcsúszó, különös életét. Ráadásul eggyel magasabb fokozatra kapcsol, az első részhez képest is jobban felturbózva a mozit. Képregényszerű belassításokkal tuningolta fel az akciójeleneteket, és nem szorítkozott London „felégetésére”, hadat indít Párizs ellen is. Van itt kocsmai verekedés, robbantás, vonat amortizálás és ágyúval likvidálás. Vagyis bármi, ami megdolgozza a néző adrenalin szintjét. A film azt nyújtja, amit az első rész után vártunk. Csúcsra járatott akció mozi szarkasztikus humorral, sok álruhával, bizarr férfibarátsággal, pofonokkal és fejben előre lejátszott akciókkal.
További ajánlóinkat a honlapunkon találhatják!

2018. július 9., hétfő

Programjaink a héten

Zenés műsor

Július 11-én (szerdán) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Közösségi Házában (Győr, Külső-Árpád u. 6-8.) a Gyárvárosi víg esték című programsorozat részeként Baranyai Judités Szűcs Péter Pál operett-előadásán vehetnek részt.
A rendezvény díjtalanul látogatható.

2018. július 5., csütörtök

Barátságból jeles -Vakációs rejtvényfüzet gyerekeknek

A vakáció tartalmas eltöltéséhez nyújt segítséget a gyermekkönyvtárunk által közzétett vakációs rejtvényfüzet. A kiadványban feladványok, versek, barkácsötletek, tesztek, receptek és programajánló is megtalálható.
A rejtvényfüzetben megjelölt rejtvények megoldása 2018. augusztus 31-ig beküldhető a Gyermekkönyvtárba (Győr, Herman Ottó u. 22.). A pályázók között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A rejtvényfüzet letölthető honlapunkról.

2018. július 3., kedd

GPS nélkül


A Régi Győr, a Városszeretők és a Győri Szalon közös online játéka a városrészek egykori utcáinAmikor még nem volt GPS, Google Maps, pláne Street View, akkor is tájékozódtak az emberek. Mi már jóval könnyebb helyzetben vagyunk, az online kütyük pillanatok alatt a megfelelő helyre navigálnak bennünket. Lehet még azonban olyan, amikor a technika is fennakad, és bedobja a törölközőt – nos, ilyenkor lép a szó szerinti képbe az a bátor térképész-jelölt, aki a Győri Szalon, a Régi Győr és a Városszeretők közös online játékában megpróbálja kitalálni, vajon hová is keveredett az egykori fotós a tucatnyi városrészben.
Mert bizony a Régi Győr nem teljesen úgy nézett ám ki, mint a mostani. Nagyon nem. S mivel azokban az időkben is sok felvétel készült a városban, remek feladvány lehet 1-1 megörökített fotóról rájönni arra, vajon pontosan merre is járhatunk? Helyismeretünket tehetjük tehát próbára július 2. hétfőtől július 7. szombatig, amikor naponta 2 városrészből 1-1 képet (tehát a hat nap alatt összesen tizenkettőt) töltünk fel a Győri Szalon Facebook-oldaláraamelyeken egykori utcák, utcarészletek, terek láthatók a maguk akkori formájában, stádiumában, kinézetében. A kérdés pedig nem is lehetne egyszerűbb: hol kóborlunk pontosan a megadott városrészben?
A helyes válaszokat akár naponta, akár egyben az összeset július 8. vasárnap éjfélig várjuk, NEM nyilvános kommentben, hanem a „diszol@gyorikonyvtar.hu” e-mail címre! A helyes megfejtést elküldők közül 1 játékos megnyeri a fődíjat, egy Győr Városszeretők társasjátékot, 3 további szerencsés pedig könyvcsomagot kap.
Szóval sutba az okoseszközökkel, helyettük pedig vegyük kézbe helyismeretünket, és induljunk felfedezőútra a múltban – legyünk mi a Street View retró kiadásai!

2018. július 2., hétfő

Programjaink a héten


Kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban


Alkoss velünk! címmel időről-időre kézműves foglalkozást szervez a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára. Most papírvirágot készíthetnek mindazok, akik július 4-én (szerdán) ezt választják szabadidős programnak.
A korábbi alkalmak tapasztalatai miatt egymást követően két foglalkozást is tartanak. Az elsőt 10-kor, a másodikat 10.45-kor. A programok látogatása díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni személyesen (Győr, Herman O. u.. 22., földszint), vagy a 96/516-677-es telefonszámon lehet.