könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2019. november 28., csütörtök

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 23. rész


Az oktatás szabályozása 1806-ban, azaz a II. Ratio Educationis


Mária Terézia osztrák császárnő és magyar királynő központosítási intézkedései a politika, a gazdaság, az ipar, az egészségügy és az oktatás területén egyaránt érvényesültek. 1777. augusztus 22-én adta ki „az oktatásügy átfogó szabályozásáról szóló rendeletét, a Ratio Educationist”.

Majdnem három évtizeddel később, 1806. november 4-én bocsátotta ki I. Ferenc osztrák császár és magyar király a II. Ratio Educationist, amelyet latin nyelven 1806-ban Budán jelentetett meg az Egyetemi Nyomda Ratio Educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas címmel.

Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusa azt jelentette, hogy az állam az addig teljes mértékben egyházi fenntartású iskolákat és oktatást saját felügyelete és irányítása alá vonta. Mária Terézia úgy gondolta, hogy az oktatáspolitika célja csak a hasznos állampolgárok nevelése lehet. Éppen emiatt egységesítették mind a tanterveket, mind a tananyagot, mind a tankönyveket, valamint a tananyagot „az új, az állami célkitűzéseknek megfelelő tantárgyakkal” egészítették ki.

Mária Terézia királynő 1775-ben a népiskolai és a középiskolai oktatási reform kidolgozásával az udvari kancellária munkatársát, Ürményi Józsefet bízta meg. A Ratio Educationis, azaz „a nevelésnek és az egész tanügynek rendje Magyarországon és kapcsolati tartományaiban” Bécsben jelent meg 1777-ben nyomtatásban. A protestánsok azonban nem fogadták el.

A Ratio Educationis rendelkezései nyomán:

 • kialakították az oktatás szervezeti kereteit és ellenőrzési rendszerét,
 • megerősítették az iskolatípusokat,
 • meghatározták a tananyagok tartalmát, a gimnáziumi kötelező, ajánlott és választható tananyagokat, továbbá növelték a reál ismeretanyag mennyiségét,
 • ún. normaiskolákat alakítottak ki a tanítóképzés számára,
 • foglalkoztak a testi neveléssel, a játékkal és a szellemi felfrissülés kérdésével is.

Azonban sok olyan elképzelés is belekerült, amelyek a „korabeli állapotok konzerválására törekvő, a polgári haladást akadályozó előírások voltak”:

 • Nem használhatták a magyar nyelvet sem a közép-, sem a felsőoktatásban. A tanárok a magyarázat nyelveként csak addig használhatták a magyart, amíg a diákok latintudása nem fejlődött annyira, hogy az egész oktatás latinul folyhasson.
 • A német nyelvet minden iskolatípusban és szinten kiemelten oktatták.
 • A 10-15 éves diákok lélektani sajátosságait nem vették figyelembe a tananyag összeállítása során.

II. József uralkodása során az egész Habsburg-birodalom területén „egységes közoktatási rendszert kívánt meghonosítani”. A reformokat szükségesnek tartotta ugyan, de az oktatás területén teljes mértékben elfojtotta a nemzeti törekvéseket. A német nyelv még jobban előtérbe került, minden iskolatípusban és minden szinten kötelezően tanították, valamint a magyarországi oktatási intézményekben minden tantárgyat németül kellett tanítani. A népiskolák könyveit németül és latinul adták ki. Tandíjat kellett fizetniük a gimnáziumi tanulóknak, az akadémiai és az egyetemi hallgatóknak. Pozitív kezdeményezés volt azonban, hogy „a különböző vallásfelekezetű tanulók számára közös iskolák felállítását” rendelték el.

A magyar nemesek II. Lipót uralkodása idején az 1790-91-es és az 1792-es országgyűlésen adhatták elő a magyar iskolaügy átszervezésére vonatkozó követeléseiket. A protestáns vallásszabadság kinyilvánítása mellett a protestánsok tanügyi autonómiával is rendelkezhettek, ezáltal például iskolát alapíthattak és tarthattak fenn, adományokat gyűjthettek, és legálisan vált lehetővé, hogy a protestáns diákok külföldön járhassanak egyetemre. Az oktatás fő nyelve továbbra is a latin maradt. Magyarul azonban csak azok tanulhattak, akik nem tudtak magyarul.

Ugyanebben az időszakban alakították meg a Művelődési Bizottságot is, azzal a céllal, hogy az oktatásügyet megreformálják, és kidolgozzanak egy újabb Ratio Educationist. Ebben a bizottságban egyaránt helyet kaptak a világi szakemberek, valamint a protestáns és a katolikus egyházak képviselői. Összesen 43 ülést tartottak, ezeken elemezték a korábbi tapasztalatokat és az iskolaügyre vonatkozó javaslatokat, amelyek alapján végül kidolgozták az oktatás új rendszerét.

Az alapelv az volt, hogy minden gyermeket, a származástól függetlenül, egységes és ingyenes oktatásban kell részesíteni. Megfogalmazták azt is, hogy a változatos iskolatípusokban olyan ismereteket kell oktatni, amelyekre a diákoknak hivatásuk végzéséhez leginkább szükségük lesz. Vallástant a felekezeti megosztás mentén kell tanítani, de kihangsúlyozták a más vallásúak iránti toleranciára nevelés fontosságát is. Elképzelésük szerint az oktatás magyar nyelven folyt volna.

A végleges változat 1806-ban jelent meg. A II. Ratio Educationis fontos szegmense volt a nemzetiségi és a vallási türelem. Magyarországon ugyanis hét nemzetiség tagjai, valamint a katolikusok mellett evangélikusok, reformátusok és görög szertartású katolikusok éltek. A II. Ratio Educationis egyik újdonsága az volt, hogy előírta, hogy lehetőleg „minden nemzetiség saját anyanyelvi iskolával rendelkezzen”, valamint az iskolarendszeren belül nem lehet semmiféle vallási megkülönböztetést alkalmazni.

A II. Ratio Educationis rendelkezései:

 • anyanyelvi iskolák a falusi egytanítós iskoláktól a tankerületi székhelyeken működő normaiskolákig,
 • az alsó fokú oktatás ingyenessége,
 • a szülők büntetése, amennyiben nem járatták iskolába a gyerekeket,
 • lányok iskoláztatása,
 • a városi iskolák továbbfejlesztése,
 • a kisgimnázium éveinek háromról négyre emelése,
 • a retorikai és a poétikai osztályokban a szónoklat- és költészettan mellett hittan, matematika, természetrajz, földrajz és történelem tanítása,
 • a líceumok és az akadémiák tananyagának szabályozása: pl. a tantárgyi sokféleség egyszerűsítése, a tantárgyak sorrendisége pedig lélektanilag megalapozottabbá vált,
 • az egyetemi képzés módosítása: a filozófiai fakultás tananyagának természettudományos ismeretekkel való bővítése.

 • Az oktatás hivatalos nyelve továbbra is latin maradt a gimnáziumokban, de a kötelező német nyelvoktatást eltörölték, de aki akart, tanulhatott németül.
 • A nemzetiségek által lakott területeken lehetővé tették, hogy a gimnáziumi tantárgyak oktatása során a magyarázathoz segédnyelvként használhassák a nemzetiségek anyanyelvét. Az anyanyelvük mellett magyarul is elhangzottak a magyarázatok.
 • A magyar nyelv jelentősebb szerepet kapott: „a magyar nyelv nem egy a többi nyelv között, hanem kiemelt jelentősége van”. Segédnyelvként használhatták a latin nyelvű tananyagok oktatása során, nemcsak a magyarok, hanem a nemzetiségek lakta területeken is. Másrészt azt is megfogalmazták, hogy „a magyar nyelv oktatása a többi tantárggyal fokozatosan haladjon előre”.

Az első Ratio Educationis jelentősége abban állt, hogy „első ízben kísérelte meg egy olyan egységes oktatási-nevelési rendszer létrehozását, amely az állam, illetve az államhatalmat képviselő uralkodó felügyelete alatt áll”. A második Ratio Educationis fontossága pedig az, hogy ez alapján „folyt az oktatás a magyarországi iskolákban az egész reformkor idején”.

Ősze Mária

Felhasznált irodalom: Katus László: Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711-1918). In: Magyarország története főszerk. Romsics Ignác; Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet. Elérhetősége ezen a linken található.

2019. november 27., szerda

Megyei német nyelvű vers- és prózamondó versenyA Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának támogatásával megyei német nyelvű vers- és prózamondó verseny hirdet. A versenyt magyar és német anyanyelvű, általános iskolás tanulók számára szervezzük.
A jelentkezési határidő: december 5.
A magyar anyanyelvűek négy korcsoportja: 1-2. osztályosok; 3-4. osztályosok; 5-6. osztályosok; 7-8. osztályosok.
A német anyanyelvű diákok két korcsoportja: 1-4. osztályosok; 5-8. osztályosok.
A verseny időpontja: 2019. december 11. (szerda) 14 óra.
A verseny helyszíne: Kovács Margit Iskola
 (9024 Győr, Répce utca 2.)
Jelentkezési határidő: 2019. december 5., a következő e-mail címen, vagy postai úton. E-mail cím: marcalvaros.gyorikonyvtar@gmail.com.
Postázási cím: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 9023 Győr, Herman Ottó utca 22.

2019. november 26., kedd

Köztünk élő irodalom. Fejtörő-a nyertesek listájaDr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az elmúlt évek hagyományait követve idén is közzé tette évfordulókhoz kapcsolódó, játékos irodalmi és művészeti fejtörőket tartalmazó összeállítását, Köztünk élő irodalom címmel. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljuttatták hozzánk a kitöltött rejtvényfüzeteket!
34 megfejtés érkezett hozzánk, nagyon szoros volt a „verseny”. A legtöbb pontszámot elért, jutalomban részesülő pályázók a következők:
Strasszer György, Takács Zoltán, Kovácsné Horváth Bernadett, Németh Jánosné, dr. Magassy Dánielné, Horváthné Nagy Viktória, Rapkay Tamás, Kerekes Anett, Edelmann Kitti, Németh Dániel, Nagy Mária, Sallai Regina, Farkas család.
Gratulálunk a nyerteseknek!

2019. november 25., hétfő

Programjaink a héten

Szabadhegyi Adventi fények
A FRIENDS BIG BAND ESTJÉRE MINDEN JEGY ELKELT!


2019. november 25-én kezdődik a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Házában  (Győr, Móra park 1.) a Szabadhegyi Adventi fények című programsorozat. Koncertek, kézműves játszóházak, Mikulás-est és karácsonyi műsor szerepel a kínálatban.
A rendezvények többsége regisztrációs jeggyel látogatható!

Adventi koncert


2019. november 28-án (csütörtökön) 15 órakor adventi koncert lesz a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Marcalvárosi Fiókkönyvtárában (Lajta u. 27/A) "Illúzió a szerelem..." címmel. Közreműködik Takács Zoltán és Csikó Teodóra. A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várnak!

Mesekuckó


2019. november 29-én (pénteken) 17.00 órakor újra Mesekuckó lesz a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának (Herman Ottó u. 22.) földszinti klubhelyiségében. Ezúttal A méhkirálynő című mesét adja elő Ipcsicsné Gőnye Anikó.
A rendezvény 300 Ft-os regisztrációs jeggyel látogatható. Jegyek elővételben a helyszínen válthatók november 25-től.
Minden gyermeket és szüleiket szeretettel várnak a szervezők.

Karácsonyi készülődés
2019. november 30-án (szombaton) 10 és 13 között a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Szentiváni Fiókkönyvtára és a Szentiváni Szöszmötölők várják a kicsiket és nagyokat közös karácsonyi készülődésre a könyvtárban (Ősi u. 1.). Lesz interaktív gyermekkoncert, kincskeresés az udvaron és kézműveskedés. 
A belépés díjtalan, de hozzatok magatokkal ceruzát, ollót és párnát!

2019. november 19., kedd

Olvasói elégedettségmérés

Könyvtárunk felmérést végez a fiókkönyvtárainkat látogató olvasók könyvtárhasználati szokásairól. A válaszok alapján szeretnénk megtudni, hogy egy-egy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg felhasználóinknak. Kérjük, osszák meg velünk véleményüket, észrevételeiket és javaslataikat! 
A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, s mindössze néhány percet vesz igénybe az Önök idejéből. A kérdőíveket arra a fiókkönyvtárra/fiókkönyvtárakra vonatkoztatva töltsék ki, amelyeket látogatnak! A kérdőív papíralapú változata elérhető a fiókkönyvtárakban, de mód van online kitöltésére is! A kérdőívet erre a linkre kattintva érhetik el.
A felmérés ideje: 2019. november 11 - december 10.
Köszönjük, ha válaszaikkal segítenek abban, hogy még jobban tegyük a dolgunkat!

2019. november 18., hétfő

Programjaink a héten

Életünk utcái, terei...2019. november 20-án (szerdán) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross u. 4.) folytatódik az Életünk utcái, terei… című honismereti előadássorozat. 
Ez alkalommal Néma Sándor címzetes levéltár- igazgató Kismegyer fejlődéséről tart előadást.
A rendezvény díjtalanul látogatható.

Kiállítás


2019. november 20-án (szerdán) 17 órakor kiállítás nyílik a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Házában (Győr, Móra park 1.). A Géber Gábor hagyományőrző és Menyhárt Áron hadtörténeti gyűjteményéből összeállított kiállítást Géber Gábor nyitja meg.
A tárlat 2019. december 20-ig, hétköznap 10.00- 16.30 óráig tekinthető meg. A belépés díjtalan.

Előadás


2019. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségéi Tér Központi Könyvtára klubjában (Győr, Herman O. u. 22., földszint) Nagykutasi Viktor kertész ismeretterjesztő előadását hallhatják a szélsőséges időjárási jelenségek hatásáról.
A belépés díjtalan.

Drámajátékok


Helyszínek és időpontok:

Október 25. (péntek) 17.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Közösségi Háza (Külső Árpád út. 6-8.)
November 4. (hétfő) 17.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának földszinti klubja (Herman Ottó u. 22.)
November 7. (csütörtök) 17.00 - Kossuth Lajos Művelődési Ház (Déryné u. 50.)
November 9. (szombat) 15.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Marcalvárosi Fiókkönyvtára (Lajta u. 27/A)
November 9. (szombat) 17.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Marcalvárosi Fiókkönyvtára (Lajta u. 27/A)
November 18. (hétfő) 17.00 -  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Háza (Móra Ferenc tér 1.)
November 20. (szerda) 17.00 -  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának földszinti klubja (Herman Ottó u. 22.)
November 25. (hétfő) 17.00 -  Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának földszinti klubja (Herman Ottó u. 22.)
November 25. (hétfő) 17.00 - Bezerédj-kastély kiállítóterme (Győri u. 90.)
November 27. (szerda) 15.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára (Baross Gábor u. 4.)
November 27. (szerda) 17.00 - Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára (Baross Gábor u. 4.)

A rendezvénysorozat a TOP-6.9.216-GY1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában című pályázat keretében valósul meg.

2019. november 14., csütörtök

Helytörténeti kalandozások 140.

A „monumentális” Baross híd építésének története


A jelenleg is közlekedési csomópontul szolgáló Baross híd (építésekor még Baross-híd) Győr egyik jellegzetes építménye, melynek létesítését hosszas, több évtizedes vita és huzavona előzött meg. A város vezetése és a nádorvárosi gyártulajdonosok különböző intenzitással, sokáig sikeresen harcoltak a vasúti társasággal és a minisztériummal, hogy a sínek fölé tervezett közlekedési utat megakadályozzák, mozgósítva Győr lakosságát is ez ügyben. A kezdeti tervek után majdnem négy évtized múlva, 1893 októberében sikerült átadni a mai is népszerű, városrészeket összekötő vashidat.

Győr a 19. század közepére végre kiszabadult a várfalak szorításából, felszíni közlekedését csak a vizek feletti hidak korlátozták. Ekkor megjelent az új közlekedési eszköz, a sínpályákhoz kötött vasút, amely a várost kettévágta, ezzel új problémákat generált, és az addig kialakult városszerkezetet véglegesen módosította. A Bruck-Győr-Újszőny vasútvonal megépítésére 1853-ban a gloggnitz-i vasúttársaság kapott engedélyt, tőle két év múlva az Osztrák-Magyar Államvasút-társaság vette meg és fejezte be kiépítését. 1855 decemberében adták át a Bruck-Győr vonalat, valamint a győri pályaudvart, amely az országos vásárokat is tartó tér mellé került. A sínek elválasztották a sűrűn lakott Belvárost a tőle délre fekvő, még alig, csak fő közlekedési utak (Kálvária és a Hosszú út) mentén benépesült külső városrésztől, Nádorvárostól.

Győr fekvése a vasútvonallal a harmadik katonai felmérés térképén (1869-1887):


Az osztrák államvasutak igazgatóságától szerzett információk szerint a Bruck-Győr vonal közigazgatási bejárása 1854. március 27-től április 4-ig tartott, de erről Győrött nem maradtak fenn iratok. A vasúttársaság már kezdetben is híddal vagy viadukttal tervezte megoldani az akadálytalan közlekedést az állomás melletti Vásártéren keresztül, a Fehérvári út (ma Baross út) vonalában a Hosszú út (ma Bartók út) felé. Győr város küldöttei és országos képviselője tiltakozására, miszerint „ezen viadukt által a város e fontos tere elcsufittatnék, sőt a város mintegy ketté vágatnék”, valamint az akkor még csekély személy- és áruforgalom miatt e tervet elejtették, helyette a Hosszú utcán a Späth-háznál sorompóval zárható átjáró készült.

Részlet az Egy fontos kérdés megoldása Győrvárosára nézve című cikkből (Győri Közlöny, 1872. január 25.):


1874-ben kezdődött a következő, a Győr-Sopron-Ebenfurti vasúti vonal kiépítése, melyen két év múlva indult meg a forgalom. Ekkor azonban Győr város vezetősége nem engedélyezte a vasútnak a belvárosi Gabonavásártér vagy Honvéd liget területén a GySEV állomás létesítését, így az Nádorvárosban, a Kálvária út végén épült fel, másfél kilométerre a belvárositól. A Bécs-Győr vonal magyar részének gazdája csere folytán az osztrák államvasút helyett 1882-ben a Magyar Államvasút (MÁV) lett. A győri állomáson a teherforgalom mellett naponta még csak hat személyvonat haladt át, ami összesen három órára zárta el a közlekedés útját. 1884 márciusában a győri szabadelvű párt országgyűlési képviselőjének a fiatal, 36 éves, nagy munkabírásáról híres Baross Gábor államtitkárt kereste meg, aki e jelölést vállalta, és élete végéig Győr érdekeit magas szinten képviselte.

Az államvasút részéről a közlekedési miniszter támogatásával 1885 májusában jelentkezett az állomás kibővítésének igénye a növekvő forgalom fejlesztésére, amely újra felélesztette a vasúti áthidalás tervét. Kemény Gábor miniszter leiratában Győrtől területet kért erre a célra, de a város a kérést elutasította.

Részlet a vasúti áthidalás tervezett helyéről és az azzal kapcsolatos nehézségekről írt cikkből, a város elutasító álláspontjával (Győri Híradó, 1885. június 7.):


A sajtóban megkezdődtek a hídépítéssel kapcsolatos találgatások, ötletelések és a tiltakozások. Ekkor a síneket öt átjáró keresztezte, de a MÁV ezeket meg akarta szüntetni, a közlekedést az új híddal egyetlen akadálytalan pontra terelve. Győr város lakossága felbolydult e hírre. Az ellenzők megjegyzik, hogy a leendő híd, akár egyenes vonalban, akár úgynevezett bajusz-módra (oldalfeljárókkal) lesz megközelíthető, a most is már kevésnek bizonyuló Vásártérből jelentékeny részt fog elvenni. Érinteni fogja majd a vásártéri ún. cédulaházat és körülötte a lóállási korlátokat. Szerintük maga a hídra való feljáró elcsúfítja a városképet és a teret, elidegenítve ezzel a letelepedni szándékozókat és a látogatókat. Világosan látszik, hogy a város fejlődéséhez szükséges beépíthető rész Nádorvárosban található, itt lesz majd a bővülések fő iránya, de az áthidalás a közlekedést megnehezíti, mintegy elvágja a belvárostól, a jelenlegi épületek értékét is csökkentve.

Felmerült a pályaudvar köztemető mellé kihelyezésének terve is, de több érv szólt ellene, mint mellette. Karvassy Károly a híd helyett még alagút készítését is felvetette, de az árvizekkel gyötört városban ettől mindenki nagyon tartott, nem talált támogatóra. Pár év múlva próbafúrással is igazolták, hogy e megoldás nem lenne jó, mert a rossz, vizenyős talaj minősége alagút készítésére nem alkalmas. Tóth Antal több helyen is kifejtette véleményét a 6 méter magasra tervezett áthidalásról. Ez szerinte oly meredek, amely ember- és állatkínzó, és a híd alatt elrobogó gőzmozdonyok lármája megijeszti majd a lovakat, a felcsapódó gőztől és füsttől megbokrosodhatnak, ezzel balesetet okozva.

Érvek a pályaudvar elhelyezése mellett és ellen (Győri Közlöny, 1885. június 28.):


Érvek a pályaudvar elhelyezése mellett és ellen (Győri Híradó, 1885. július 5.):


A hídépítés támogatói (pl. dr. Beliczay Elek városi főügyész, Laszberg Rezső megyei alispán) kisebbségben maradtak az ellenzők népes táborával szemben. Az 1885 szeptemberében tartott közigazgatási bejárás és tárgyalás során Tolnay Lajos, az államvasutak igazgatója elmondta, hogy a híd fel nem állítása 150-200 ezer forint megtakarítást jelent a vasútnak, de a bekövetkező nagy forgalomra való tekintettel mégis megépíttetését javasolja Győrnek. Hivatkozott más nagy városok, mint Szeged és Arad példájára, amelyek maguk kérték az áthidalásokat, megjegyezve, hogy egyedül Győr nem akar áthidalást. Lacza Ferenc polgármester és a város vezetősége az akadozó közlekedés ellenére az eddig is működő rendszer fenntartására törekedett, elodázva a döntést, mert nem elégedtek meg egy híd építésével, igazából kettőt szerettek volna megépíttetni. 1886 elejére végül Baross Gábor – türelmét vesztve – kijelentette, „ha a győriek annyira ellenzik az áthidalást, az el is fog maradni… csak attól fél… az átjárás annyira akadályoztatni fog, hogy Győrvárosa az áthidalást később maga kéri, akkor meg majd nem lesz miből az felépíteni.” Ezzel a szenvedélyesen tárgyalt áthidalás ügye pár évre lekerült a napirendről.

Kemény Gábor közlekedési miniszter a vasúti híd megépítése mellett döntött (Győri Híradó, 1885. december 25.):


A híd szükségességét a sajtó rendszeresen tárgyalta (Győri Közlöny, 1886. február 7. és 11.):Baross Gábor lezáró szavai (Győri Közlöny, 1887. január 20.):


1889 augusztusában Baross Gábor Győr város tanácsát leiratban szólította fel, hogy vegye fel ismét a tárgyalás fonalát, és fejezze be a MÁV-val az áthidalás ügyében. Ugyan újra sikerült e kérdést elhallgattatni, de a vasúti közlekedés egyre bővült, a forgalom nőtt és egyre nehezebbé vált, tekintve, hogy a MÁV minden vonat indulása és érkezése előtt öt perccel lezárta az átkelőket. 1889. szeptember 5-én megnyílt a temető mellé kihelyezett új teherpályaudvar, de a vonatrendezési helyzetek bonyolultságát nem oldotta meg. Baross Gábor egyik legnagyobb vívmánya, a vasúti közlekedésben egységes, távolságtól függő díjszabás, az ún. zóna-tarifa rendszer 1889 augusztusában lépett érvénybe. Ennek hatására gyakorlatilag egyik hónapról a másikra a személyforgalom megduplázódott.

Nagy a forgalom, szükséges lenne a vasúti híd, és a zóna-tarifa hatása Győrött (Győri Közlöny, 1889. október 27.):1891 februárjára – a soproni és expressz vonatokat nem számítva – 28 személyvonat közlekedett naponta, valamint az áruforgalom is sokszorosára nőtt. A MÁV új áthidalási tervvel állt elő, mely ellen Zechmeister Károly polgármester óvást jelentett be. Újrakezdődött az áthidalás megépítésének ügye és az ellene való tiltakozás. A Győri Hírlap teljes szöveggel közölte le „A győri nagy-ipar és az áthidalások” címmel öt nádorvárosi gyárvállalat tulajdonosa (Bach Hermann, Jankovics Ferenc, Pfeiffer László, Neubauern Károly és fia, valamint Schlichter Károly és fia) kereskedelmi és iparkamarához intézett beadványát. Ebben kifejtik, hogy az újabb műszaki bejárásra nem hívták meg őket, de nekik érdekük a célszerű és olcsó kocsifuvarozás, és az áthidalás jelenleg tervezett módja valóságos veszéllyé nőheti ki magát. Amennyiben elkerülhetetlen a Hosszú utcai híd megépítése, ragaszkodnak még egy kocsiátjáróhoz a Rét és Domb utca között, valamint három gyalogátkelőhöz is.

Ezt az álláspontot képviselte a város küldöttsége (Zechmeister polgármester, Szőts Árpád tanácsos, Schlichter Lajos bizottsági tagok) Budapesten, mikor Baross Gábor Batthyány Lajos főispán jelenlétével a győri vasúti áthidalás ügyében 1891. április 1-jére értekezletet hívott össze. A miniszter kijelentette, hogy nincs két hídra pénz, csak egy épül meg, de azt oda építteti, ahová csak akarják a győriek. Az erről szóló közgyűlésen a tárgyalásra elküldött, de attól távol maradó Krisztinkovics Ede és Szentmihályi Kálmán is hevesen vitázott, végül a három esetleges hely közül a városatyák a Hosszú utca felé nyíló felüljáró mellett döntöttek a városi részen kettő, a nádorvárosi részen három lejáróval. A további helyszínek a Kálvária utcánál, illetve a mészáros-majornál húzódtak, utóbbira a MÁV-nak érvényes építési engedélye is volt – Batthyány Lajos főispán csak nagy nehézségek árán tudta megakadályozni a munka megkezdését, és fenntartani a város jogát a hely meghatározására.

Térképrészlet a Woerls Führer Raab útikönyvből, 1891 körül:


Baross Gábor miniszterrel Budapesten folytatott tárgyalásról közgyűlés (Győri Közlöny, 1891. április 5.):


Baross Gábor elfogadta a város által megjelölt helyet (Győri Közlöny, 1891. május 10.):


1891 áprilisában a Fehérvári utca ‒ Hosszú út vasúti áthidalásának tervét a MÁV győri mérnökkara elkezdte részletesen kidolgozni. A sajtóban szinte naponta jelentek meg a cikkek az építendő hídról, Veöreös Jenő indítványát és Schlichter Lajos levelét teljes szöveggel közölték le. Az eddig használt öt átjáró fenntartásának sikerében bízott az 1891. július 9-én az áthidalások ügyében tartott rendkívüli közgyűlés is. Ugyanakkor a helyzet tarthatatlanságát mutatta a szakadó esőben Jankovics Ferenc temetési menetének sorompóval való kétszeri megakasztása is.

Megkezdődött a Baross híd tervrajzainak elkészítése (Győri Hírlap, 1891. június 4.):


Tudósítás Jankovics Ferenc temetéséről (Győri Hírlap, 1891. július 26.):


1891 július végére a minisztérium a Fehérvári úti áthidalás terveit elfogadta, erre 180-200 ezer forintot irányoztak elő. Az augusztus 26-án, szeptember 15-iki határidővel kiírt pályázatot az áthidalás alapozási, falazási, út- és földmunkáira Wellisch Hugó budapesti vállalkozó nyerte el. Az építkezés alatt a síneket közelebb tolták, hogy a közlekedés zavartalanul folytatódhasson. A győri közgyűlés még mindig zűrzavaros határozatokkal próbálta elodázni az építkezést. Baross Gábor szeptemberben kénytelen volt leirattal emlékeztetni a várost arról, hogy „f. év május 23810. sz. kelt levelemmel már végleg döntöttem… [mely] változatlanul végrehajtandó”. Bár a munka megkezdődött, a város még mindig az időt húzta. A helyi szemle időpontját a részletes tervdokumentáció megküldése utánra halasztotta, mely átnézését követően októberben a tervek módosítását kérte. Javasolta többek között, hogy a hídtest föld helyett falazatból készüljön vasráccsal, valamint szélessége 12 méter helyett 14 méter legyen. Ez utóbbi kérést a minisztérium elutasította. December közepén Baross Gábor, látva a város ellentmondó feliratait, a felüljáró előállításának kérdését újratárgyalandónak tartotta, és Barvits Albin miniszteri tanácsos vezetésével újabb helyszíni tárgyalást rendelt el.

1892 januárjára a műszaki osztály a régi hídterv mellett újjal is előállt, melyet Szávay Gyula részletesen ismertetett a Győri Hírlap első számában. Ez a közlekedést párhuzamosan, a vasúti sínekkel derékszögű utakon vezette el, és a leendő kaszárnya előtt új utca nyitásával kötötte össze a Kálvária és a Hosszú utcát. A város az új tervet elfogadta. A MÁV megkezdte a Szőllőkert tulajdonosaival a kisajátítási tárgyalást. 1892 márciusában Wellisch Hugó vállalkozó megérkezett a városba, és április elején megkezdték a híd építését.

A győri térképrészlet már szaggatott vonallal jelzi a tervezett hidat (Pallas nagylexikon, 1893):


A híd megépítésére már kiírták a pályázatot (Győri Közlöny, 1891. augusztus 30.):


A tervmódosításokról (Győri Közlöny, 1891. október 18.):


Az egyezkedésekről (Győri Közlöny, 1891. december 3.):


Megkezdődött az építkezés (Győri Hírlap, 1892. április 3.):


1892. május 9-én Baross Gábor miniszter, Győr országgyűlési képviselője 44 éves korában hirtelen meghalt. Az egész ország siratta a fiatal „vasminisztert”, a város több módon fejezte ki gyászát. Ekkor jelent meg Szávay Gyula indítványa a Győri Közlönyben, hogy emlékére a Fehérvári utcát és a készülő áthidalást róla nevezzék el.

Baross Gábor a halottas ágyon, Budapest, 1892. május 10.:


Javaslat a Fehérvári út és az épülő híd Baross Gáborról való elnevezésére (Győri Hírlap, 1892. május 15.):


Júliusban már álltak a híd hatalmas, vörös nyers téglával és fehér terméskő szegéllyel kirakott kőoszlopai. A nádorvárosi részen is letették a beton-alapzatokat, de a folytatás elmaradt, mert a Szőllőkert épületét nem lehetett még lebontani. A vendéglő tulajdonosai, Korn József és Bokosi Erzsébet a kisajátítás költségeivel kapcsolatban folytatott tárgyalásokat a várossal és a MÁV-val.

Részletek a Baross híd tervrajzából, melyet a MÁV Szolgáltató Zrt. Archívuma bocsátott rendelkezésre, a továbbközlés engedélyezési jogát fenntartva (Hivatkozási jelzete: Hidász archív tervtár HA.10117 doboz, Győri Baross híd tervrajza 1892.):

1893 márciusában végre megkezdődött a Szőllőkert épületének elbontása, a híd vasszerkezetének nagy része megérkezett, az állványok építését is megkezdték. Júliusban a feltöltési és utolsó munkálatok folytak, a feljáró egyik oldalán már a vaskorlátot is felszerelték.

Győri Hírlap, 1893. március 23.:


Győri Közlöny, 1893. április 6.:


Részletek a Baross híd tervrajzából (Hidász archív tervtár HA.10117 doboz Győri Baross híd tervrajza 1892.):

Győri Közlöny, 1893. július 30.:


Az 1893. augusztus 10-iki városi közgyűlés elfogadta Szávay Gyula 8-án keltezett indítványát a Baross út és Baross híd elnevezésről. Szeptember 25-én tartották meg a Baross híd súlypróbáját és felülvizsgálatát. Ez úgy történt, hogy négy napra 20 vagon acélsínt (2000 métermázsát) helyeztek el egyenletesen a hídon, négyzetméterenként 4 métermázsát. A híd sikeresen állta a teherbírás próbáját. A Budapesti Hírlap szerint a 130 méter hosszú, 12 méter széles, kőpilléreken és vasoszlopokon nyugvó híd „minden részletében rendkivül díszes, ízléses, kiállítása pedig a felülvizsgálat szerint szolíd”.

Hídpróba (Győri Hírlap, 1893. szeptember 28.):


1893. október 5-én a Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter jelenlétével tervezett ünnepélyes hídavatás a miniszter távolléte miatt szerényebb körülmények között zajlott, délután 2 órakor Szőts Árpád tanácsos, Ódor István főmérnök és Szily Zoltán tiszti főügyész jelenlétében adták át a Baross hidat a forgalomnak. Az elkészült híd 12 nyílású, 140 méter hosszú, 12 méter széles vasszerkezet lett, mely kőpilléreken és vasoszlopokon feküdt. A nyílásait 13 szegecselt acél főtartó fogta közre, melyekből a két szélén lévőket (a belvárosi négy és a nádorvárosi két nyílás tartóit) csak a 2014-es felújításkor bontották el. A hídavatón Zechmeister Károly polgármester kocsija haladt át elsőként rajta. A megnyitó után egy óra múlva a régi átjárókat lezárták, melyről előzetes értesítés hiányában a szokott útvonalon közlekedők csak a helyszínen értesültek. Este a sötétben több órát is várakoztak a sorompók felnyitására a kocsik, mire egy vasutas észrevette és tájékoztatta őket. Két nap után a nádorvárosiak már elkezdték a harcot a vasúti gyalogos átkelők újranyitásáért, mert „a három bepalánkolt átjáró helyett ez az egy nagyon kevés... értekezletet tartanak Fabl vendéglőjében, hogy a kálvária-utcai átjáró gyalogközlekedésre megkaphassák”. 1893. november 5-én keresztelték át a Fehérvári utat, ekkor az ünneplők bejárták a Baross út teljes hosszát egészen a Baross hídig.

Elkészülte után a híd városunk egyik látványossága lett, szerepét-külsejét az 1910-es években Borovszky Samu szerkesztésében megjelent Győr vármegye kötete így említi: „Itt kell felemlítenünk a vasúti áthidalást, a monumentális Baross-hídat, az állam félmilliós ajándékát Győrnek, mely két gyalog-vashíddal a pályaudvar fölött, a Belváros és a Nádorváros között közvetíti a rendkívül élénk közlekedést.”

Hídavatás (Győri Közlöny, 1893. október 8.):


A Baross híd és Nádorváros képeslapon:


Épül, szépül Nádorváros (Győri Közlöny, 1893. november 23.):


A Borovszky Samu szerkesztette Győr vármegye történetében közölt térkép részlete:


Az 1894-ben üveglemezre készült felvétel digitalizált másolata a Vásártért ábrázolja a Baross híddal, háttérben az 1891-ben felépült királyi ítélőtábla épületével (a kép Nagy István fényképészmester tulajdona):


1896-ban két gyalogfeljáró is átadásra került, ezzel hosszú időre megoldva a Belváros és Nádorváros közötti közlekedést.

Győri Hírlap, 1893. december 14.:


Utómunkálatok (Győri Közlöny, 1895. január 31.):


Győri Hírlap, 1896. március 27.:Képeslapok a könyvtár gyűjteményéből, melyeken már az 1898-ban felépült városháza is látszik a híddal:
Némáné Kovács Éva

Felhasznált irodalom:
Sáry István: Győr és a vasutak. Győr, 2001.
Mentes Zoltán: Hidak Győr-Moson-Sopron megyében. Győr, 1993.

A cikk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kép- és sajtógyűjteménye, valamint adatbázisai alapján készült, a képeslapok a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gyűjteményéből származnak. A híd tervrajza a MÁV Szolgáltató Zrt. Archívumából származik (Hivatkozási jelzete: Hidász archív tervtár HA.10117 doboz Győri Baross híd tervrajza 1892.), ahol még ezen kívül bőséges anyag található a Baross híddal kapcsolatban.

Külön köszönöm Nagy István fényképészmesternek, hogy az értékes üveglemez gyűjteményéből elküldte cikkemhez a Vásártér Baross híddal 1894-ben üveglemezre készült felvétel digitalizált másolatát, és engedélyezte közlését.